Bodil Birke


Et nyt værktøj til kvalitetsmåling

Undervisning
Se også:
 Daginstitutioner   Døgninstitutioner      Sundhedsvæsnet     Samarbejde 

(Indlæsning af grafer kan tage lidt tid. Læs venligst teksten imens)

    Kvalitetsprofilen er et nyt udviklingsværktøj, som kan måle på de bløde værdier, oplevelsen af hverdagen, holdninger og normer. Kvalitetsprofilen kan forbedre undervisningen og samarbejdet ved at få kvaliteter eller problemer, der er overset, frem i lyset. Den er økonomisk i anskaffelse, let at forstå, kan anvendes til både voksne og børn. Den giver store muligheder for kvalitative og menneskelige forbedringer i det daglige.

   Kvalitetsprofilens væsentligste fortrin er, at den giver større accept og forståelse i samarbejdet. Fremfor alt skaber den ikke tabere og vindere, men derimod forståelse for, at undervisning og samarbejde er en fælles proces, som alle parter har et medansvar for. Resultatet kan blive større målopfyldelse, nye udviklingspotentialer, øget produktivitet, færre sygedage samt mere motiverede elever/kursister, lærere og ledere

    Kvalitetsprofilen findes til to formål:
1 Undersøgelse af brugertilfredshed
Kvalitetsmåling mellem brugere og ansatte på offentlige institutioner og hos private udbydere af serviceydelser.
2 Undersøgelse af samarbejde og trivsel
Kvalitetsmåling af samarbejde og arbejdsmiljø mellem leder og medarbejdere i enhver type virksomhed eller institution.


    Indholdet kan skræddersyes til den enkelte skoles behov. Kvalitetsprofilen har været anvendt bl.a. inden for undervisningssektoren, dag- og døgninstitutionsområdet samt af hospitalsvæsenet. I det følgende kan De se, hvorledes Kvalitetsprofilen kan komme til at fungere for Dem.

Her er princippet i Kvalitetsprofilen - Trin for trin
1
 Kvalitetsprofilen består af en spørgeskemaundersøgelse. Et spørgeskema til eleverne og et til lærerne. Spørgsmålene er udformet som positive udsagn set fra elevernes og lærernes synsvinkel. Der er maksimalt otte temaer i kvalitetsmålingen, og de kan defineres og udvælges efter behov. Det er forskelligt, hvilke overordnede temaer undersøgelsen gælder, alt efter om det er voksne kursister i et undervisningsforløb, børn eller forældre til børn i folkeskolen. I hvert tilfælde spørges til kvaliteten af den undervisning, de pågældende er brugere af. Temaer og udsagn til spørgeskemaet udarbejdes sammen med skolen og kræver 3 møder af ca. 2,5 times varighed.

2
Kvalitetsprofilen arbejder udelukkende med positive udsagn. Der er 45 til 75 udsagn, som er fordelt på de otte temaer. Udsagnene belyser i deres helhed en række forhold, som er væsentlige for undervisning og samarbejde med elevgruppen. De udsagn, der bruges i en undersøgelse, udarbejdes i samarbejde med skolen..

3
Det komplette spørgeskema med de 45 til 75 udsagn udfyldes af begge parter i samarbejdet. Det kan være lærere og elever, forældre og lærere eller lærere og skoleleder. Det tager ca. ½ time at udfylde spørgeskemaet. Ud fra besvarelserne kan en lang række fakta om undervisningen og samarbejdet.

   Eksempel på spørgeskema1
.Forskelle mellem elevernes og lærernes opfattelsen af idealtilstanden (venstre side af skemaet) kan afdækkes. Hvis for eksempel lærerne mener, det er uvæsentligt, at eleverne har indflydelse på større ændringer, mens eleverne anser det for vitalt - så foreligger der et problem..

2
Forskelle mellem elevernes opfattelse af idealtilstanden (venstre side af skemaet) og daglig praksis (højre side af skemaet) afdækkes. Oftest vil det være således, at virkeligheden ikke lever helt op til idealerne. Har forskellene i oplevelsen nået en vis størrelse - så foreligger der et problem.

3
Forskelle mellem lærernes opfattelse af deres daglige praksis (højre side af skemaet) afdækkes. Er der markant forskel mellem elevernes og lærernes oplevelse af den daglige praksis - så foreligger der et problemligger der et problem.

    Denne specielle undersøgelsesmetode måler på forskelle og giver mange interessante oplysninger. Selv om det er en elevgruppe, der er målegruppe i undersøgelsen, vil lærernes besvarelser give oplysninger om deres eget syn på både sig selv og elevgruppen. Vi har eksempler fra en kvalitetsundersøgelse på sprogskoler, hvor kursisterne er godt tilfredse med kvaliteten, hvorimod lærerne ser kvaliteten med mere negative briller, og undersøgelsen viser utilfredshed hos lærerne med hensyn til f. eks. kursisternes udbytte af undervisningen..

4
Resultatet af alle deltagernes vurderinger udkøres nu på Edb; dels i form af udførlige tabeller til nøjere analyse, dels i form af let forståelige søjlediagrammer, som giver overblik over helheden.

Eksempel på søjlediagram fra brugertilfredshedsundersøgelse:


5

Resultaterne fra hvert enkelt tema udkøres i skemaer, og det er nu let at overskue, hvor kvaliteten er god, og hvor "skoen trykker". Resultaterne er lette at aflæse og forstå. Sammen med resultaterne får skolen en kort rapport og en gennemgang af undersøgelsens vigtigste resultater ved et afsluttende møde

Det er ofte en god ide, at planlægge opfølgning under en eller anden form, som f.eks. supervision, personaletræning, kurser mv. Mange problemer kan løses umiddelbart, fordi det er forhold, som man ikke har været klar over og hvor løsningen er uproblematisk.


Eksempel på resultatskema fra brugertilfredshedsundersøgelse:6
Alt samarbejde begynder og ender med mennesker. Efter at parterne har fået gennemgået og læst undersøgelsens resul-tater, mødes de nu i en efterfølgende session for at diskutere, hvordan de sammen kan løse de problemer, der måtte være. Den gensidige anerkendelse på de områder, hvor kvaliteten er god får motivationen og arbejdsglæden til at stige. Grundlaget for effektive forbedringer er tilstede her og nu, fordi der udelukkende arbejdes med positive grundudsagn. Således er Kvalitetsprofilen et letforståeligt og brugbart værktøj, der afdækker skjulte facetter og muligheder og virker fremmende for nytænkning og samarbejde.

Undersøgelsen skaber ingen tabere, men derimod mulighed for, at alle kan blive vindere i undervisningens og samarbejdets svære proces. Kvalitetsprofilen har yderligere den fordel, at en større gruppe kan spørges, uden at det bliver særlig dyrt eller tidskrævende for skolen. Det giver en bedre tillid til resultaterne, når alle bliver spurgt.

Kvalitetsprofilen kan udføres på tre måder:
1 Undersøgelsen bliver i alle faser udført af konsulentfirmaet.
2
Undersøgelsen gennemføres i forbindelse med et kursusforløb.
3 Undersøgelsens koncept og Edb-program leveres på licens. Virksomheden udfører selv undersøgelsen. • Kursus i kvalitetsmåling
  Bliv din egen konsulent i kvalitetsmåling
  10-dages kursusforløb over 8 uger • Modul I

  2 kursusdage
  Torsdag Principperne i Kvalitetsmåling og Kvalitetsprofilens koncept og edb-program. Valg af undersøgelsestype. Brugertilfredsheds- eller samarbejde og trivselsundersøgelse.
  Fredag Forhandling om gennemførelse af undersøgelsen med leder/medarbejder. Håndtering af modstand og eventuelle betænkeligheder og forbehold på undersøgelsesstedet. Hvordan formuleres spørgsmålene. Formulering af temaer og spørgsmål.
  Opgaver Forhandling lokalt. (Tidsforbrug ca. 4 timer)
  Modul II

  2 kursusdage
  Torsdag Fortsætte med spørgsmål og indtaste på edb. Udskrive spørgeskema.
  Fredag Instruktion i gennemførelse af undersøgelsen udfyldelse af spørgeskema mv.
  Opgaver Undersøgelsen gennemføres på kursusdeltagerens arbejdsplads, eller på en institution i kommune eller amt.
  (Tidsforbrug ca. 8 timer).
  Modul III

  4 kursusdage
  Tirsdag Besvarelserne indtastes på edb.
  Onsdag Resultaterne udskrives, gennemgås og analyseres.
  Torsdag Rapportmanus gennemgås og rapporten skrives ind
  Fredag Hvordan præsenteres resultatet af undersøgelsen og rapporten? Håndtering af modstand og positive strategier for forandring.
  Opgaver Resultatet og rapporten afleveres og præsenteres på et møde evt. flere møder af kursusdeltageren. (Tidsforbrug ca. 4 timer).
  Modul IV

  2 kursusdage
  Torsdag Hvordan blev resultatet og rapporten modtaget? Hvilke forhold ændres af sig selv uden intervention?
  Fredag Torsdag 2 kursusdage Fredag Hvilke interventioner kan evt. komme på tale? Efterbearbejdning og skitse til handleplaner for kursusdeltagerne med henblik på dialog og udvikling efter kursusafslutning.


 • Undervisningen finder sted fra kl. 9.00 - 16.00, fredag sluttes kl. 15.00

  PC'er udleveres til deltagerne under kursusperioden. Kursusprisen afhænger af antal kursusdeltager.

  Desuden tilbydes kursus i Kvalitetsprofilen af 4-dages varighed samt 1 dags introduktionskursus.


  Lad det komme an på et møde

  Kvalitetsprofilen er let at forstå for alle parter i samme øjeblik, undersøgelsen går i gang. Det kan være mere kompliceret at forklare på tryk, hvorledes Kvalitetsprofilen kan anvendes i netop Deres skole eller uddannelsesinstitution.

  Derfor vil vi anbefale Dem at ringe til konsulent Bodil Birke, som har udviklet Kvalitetsprofilen, for at aftale et orienterende møde, hvor De kan se et eksempel på en undersøgelse samt høre nærmere om muligheder og priser.

  Konsulentfirmaet Bodil Birke drives af Konsulent Bodil Birke. Uddannet som lærer og sygeplejerske samt efteruddannet i ledelse, samarbejde og gruppepsykologi.

  Arbejdserfaring: Folkeskolelærer og voksenunderviser, forstander for døgninstitution i Københavns kommune, Klostermosegård og leder af forsøgsprojekter.

  Konsulentvirksomhed siden 1989 med personaletræning, lederuddannelse, supervision, konsulentbistand ved omstruktureringsprocesser og kvalitetsundersøgelser samt fundsraising mv.

  Bodil Birke har således et bredt kendskab og erfaringsgrundlag fra både den private - og den offentlige sektor. Der er løst opgaver for: Undervisningsministeriets Folkeoplysningsafdeling, Den Sociale Højskole i Odense, Københavns Kvindedaghøjskole, Christianshavns Døttreskole, Københavns Politi, CO2, Novo Nordisk, Diakonissestiftelsen, Amtshospitalet Nykøbing Sjælland og Sikringsanstalten, Fyns Amt Psykiatriafdeling, Amtskommunale plejehjem i Vestsjællands Amt, Københavns Amt og Fyns Amt, Bispebjerg Hospital, Daginstitutionsområdet Smørum Kommune, Krisecentret Garvergården, Rose Mariehjemmene, mv.
 • Bodil Birke
  Ryesgade 104A 3.
  2100 København Ø
  E-mail: info@birke.dk
    Tlf: 21 72 85 12

  © Web-Design Peter Wendelboe