Bodil Birke


Et nyt værktøj til kvalitetsmåling

Sundhedsvæsnet
Se også:
 Daginstitutioner   Døgninstitutioner    Undervisning     Samarbejde 

(Indlæsning af grafer kan tage lidt tid. Læs venligst teksten imens)

   Kvalitetsprofilen er et nyt udviklingsværktøj, som kan måle på de bløde værdier, oplevelsen af hverdagen, holdninger og normer. En undersøgelse med Kvalitetsprofilen kan forbedre samarbejdet ved at få kvaliteter eller problemer, der er overset, frem i lyset. Den er økonomisk i brug og let at forstå, kan anvendes på alle typer af afdelinger. Den giver store muligheder for kvalitative menneskelige forbedringer i det daglige.

   Kvalitetsprofilens væsentligste fortrin er, at den giver større accept og forståelse i samarbejdet. Fremfor alt skaber den ikke tabere og vindere, men derimod forståelse for, at pleje, behandling og samarbejde er en fælles proces, som alle parter har et medansvar for. Resultatet kan blive større målopfyldelse, nye udviklingspotentialer, øget produktivitet, færre sygedage samt mere motiverede medarbejdere og ledere.

    Kvalitetsprofilen findes til to formål:
1 Undersøgelse af brugertilfredshed
Kvalitetsmåling mellem brugere og ansatte på offentlige institutioner og hos private udbydere af serviceydelser.
2 Undersøgelse af samarbejde og trivsel
Kvalitetsmåling af samarbejde og arbejdsmiljø mellem leder og medarbejdere i enhver type virksomhed eller institution.


    I Indholdet kan skræddersyes til den enkelte virksomheds behov. Kvalitetsprofilen har været anvendt bl.a. inden for hospitalsvæsenet, dag- og døgninstitutionsområdet samt undervisningssektoren. I det følgende kan De se, hvorledes Kvalitetsprofilen kan komme til at fungere for Dem.

Her er princippet i Kvalitetsprofilen - Trin for trin
1
 Kvalitetsprofilen består af en spørgeskemaundersøgelse. Et spørgeskema til patienterne og et til de ansatte. Spørgsmålene er udformet, som positive udsagn set fra patienternes og de ansattes synsvinkel. Der er normalt otte temaer i kvalitetsmålingen, og de kan defineres og udvælges efter behov. Det er forskelligt, hvilke overordnede temaer undersøgelsen gælder, alt efter om det er patienter på et hospital, plejehjemsbeboere, dagcenterbrugere eller kursister i et undervisningsforløb. I hvert tilfælde spørges til kvaliteten af den ydelse, de pågældende er brugere af. De her viste eksempler på temaer, er typisk forekommende.

2
Kvalitetsprofilen arbejder udelukkende med positive udsagn. Der er 60 til 75 udsagn, som er fordelt på de otte temaer. Udsagnene belyser i deres helhed en række forhold, som er væsentlige for plejen, behandlingen og samarbejde med patientgruppen. De udsagn, der bruges i en undersøgelse, udarbejdes i samarbejde med afdelingen. .

3
Det komplette spørgeskema med de 60 til 75 udsagn udfyldes af begge parter i samarbejdet. Det kan være personale og patienter, personale og leder etc., etc. Det tager ca. ½ time at udfylde spørgeskemaet. Ud fra besvarelserne kan en lang række fakta om serviceniveauet og samarbejdet afdækkes.

   Eksempel på spørgeskema
(Klik på skemaet for forstørrelse)1
Forskelle mellem patienternes og de ansattes opfattelse af idealtilstanden (venstre side af skemaet) kan afdækkes. Hvis for eksempel de ansatte mener, det er uvæsentligt, at patienterne har indflydelse på større ændringer i behandlingen, mens patienterne anser det for vitalt - så foreligger der et problem.

2
Forskelle mellem patienternes opfattelse af idealtilstanden (venstre side af skemaet) og daglig praksis (højre side af skemaet) afdækkes. Oftest vil det være således, at virkeligheden ikke lever helt op til idealerne. Har forskellene i oplevelsen nået en vis størrelse - så foreligger der et problem.
3
De ansattes opfattelse af deres indsats i den daglige praksis (højre side af skemaet) afdækkes. Er der markant forskel mellem patienternes og de ansattes oplevelse af den daglige praksis - så foreligger der et problem. Evt et positivt problem på den måde, at de ansatte anerkender deres arbejde lavere end patienterne.

    Denne specielle undersøgelsesmetode måler på forskelle og giver mange interessante oplysninger. I patienttilfredshedsundersøgelser får man oplysninger både om patienterne og de ansatte. Det er ofte vigtige informationer, man får ved at se de ansattes syn på både sig selv og patientgruppen. Vi har eksempler fra patienttilfredshedsundersøgelser, hvor patienterne er godt tilfredse med kvaliteten, hvorimod de ansatte ser kvaliteten af deres eget arbejde med mere negative briller, og undersøgelsen afslører kraftig utilfredshed med egen arbejdsindsats, afdelingens vilkår og patienternes ansvarlighed..

4
Resultatet af alle spørgeskemaerne udkøres nu på Edb; dels i form af udførlige tabeller til nøjere analyse, dels i form af let forståelige søjlediagrammer, som giver overblik over helheden.Eksempel på søjlediagram fra patienttilfredshedsundersøgelse:
(Klik på skemaet for forstørrelse)


5
Resultaterne fra hvert enkelt tema udkøres i skemaer, og det er nu let at overskue, hvor kvaliteten er god, og hvor "skoen trykker". Resultaterne er lette at aflæse og forstå. Sammen med resultaterne får virksomheden en kort rapport og en gennemgang af undersøgelsens vigtigste resultater ved et afsluttende møde.

Det er ofte en god ide, at planlægge opfølgning under en eller anden form, som f.eks. ledersupervision, personaletræning, udviklingsseminar mv. Mange problemer kan løses umiddelbart, fordi det er forhold, som man ikke har været klar over og hvor løsningen er uproblematisk. .

Eksempel på resultatskema fra patienttilfredshedssundersøgelse:
(Klik på skemaet for forstørrelse)6
Alt samarbejde begynder og ender med mennesker. Efter at deltagerne har fået gennemgået og læst undersøgelsens resultater, mødes de nu i en efterfølgende session for at diskutere, hvordan de sammen kan løse de problemer, der måtte være. Den gensidige anerkendelse på de områder, hvor der er god kvalitet, får motivationen og arbejdsglæden til at stige. Grundlaget for effektive forbedringer er tilstede her og nu, fordi der udelukkende arbejdes med positive grundudsagn. Kvalitetsprofilen et letforståeligt og brugbart værktøj, der afdækker skjulte facetter og muligheder og virker fremmende for samarbejdet. Undersøgelsen skaber ingen tabere, men derimod mulighed for, at alle kan blive vindere i samarbejdets svære proces. Kvalitetsprofilen har yderligere den fordel, at en større gruppe kan spørges, uden det bliver særlig dyrt eller tidskrævende for sygehuset eller institutionen. Det giver en bedre tillid til resultaterne, når alle bliver spurgt.

Kvalitetsprofilen kan udføres på tre måder:
1 Undersøgelsen bliver i alle faser udført af konsulentfirmaet.
2
Undersøgelsen gennemføres i forbindelse med et kursusforløb.
3 Undersøgelsens koncept og Edb-program leveres på licens. Virksomheden udfører selv undersøgelsen. • Kursus i kvalitetsmåling
  Bliv din egen konsulent i kvalitetsmåling
  10-dages kursusforløb over 8 uger • Modul I

  2 kursusdage
  Torsdag Principperne i Kvalitetsmåling og Kvalitetsprofilens koncept og edb-program. Valg af undersøgelsestype. Brugertilfredsheds- eller samarbejde og trivselsundersøgelse.
  Fredag Forhandling om gennemførelse af undersøgelsen med leder/medarbejder. Håndtering af modstand og eventuelle betænkeligheder og forbehold på undersøgelsesstedet. Hvordan formuleres spørgsmålene. Formulering af temaer og spørgsmål.
  Opgaver Forhandling lokalt. (Tidsforbrug ca. 4 timer)
  Modul II

  2 kursusdage
  Torsdag Fortsætte med spørgsmål og indtaste på edb. Udskrive spørgeskema.
  Fredag Instruktion i gennemførelse af undersøgelsen udfyldelse af spørgeskema mv.
  Opgaver Undersøgelsen gennemføres på kursusdeltagerens arbejdsplads, eller på en institution i kommune eller amt.
  (Tidsforbrug ca. 8 timer).
  Modul III

  4 kursusdage
  Tirsdag Besvarelserne indtastes på edb.
  Onsdag Resultaterne udskrives, gennemgås og analyseres.
  Torsdag Rapportmanus gennemgås og rapporten skrives ind
  Fredag Hvordan præsenteres resultatet af undersøgelsen og rapporten? Håndtering af modstand og positive strategier for forandring.
  Opgaver Resultatet og rapporten afleveres og præsenteres på et møde evt. flere møder af kursusdeltageren. (Tidsforbrug ca. 4 timer).
  Modul IV

  2 kursusdage
  Torsdag Hvordan blev resultatet og rapporten modtaget? Hvilke forhold ændres af sig selv uden intervention?
  Fredag Torsdag 2 kursusdage Fredag Hvilke interventioner kan evt. komme på tale? Efterbearbejdning og skitse til handleplaner for kursusdeltagerne med henblik på dialog og udvikling efter kursusafslutning.


 • Undervisningen finder sted fra kl. 9.00 - 16.00, fredag sluttes kl. 15.00

  PC'er medbringes af deltagerne under kursusperioden. Kursusprisen afhænger af antal kursusdeltager.

  Desuden tilbydes kursus i Kvalitetsprofilen af 4-dages varighed samt 1 dags introduktionskursus.


  Lad det komme an på et møde

  Kvalitetsprofilen er let at forstå for alle parter i samme øjeblik, undersøgelsen går i gang. Det kan være mere kompliceret at forklare på tryk, hvorledes Kvalitetsprofilen kan anvendes i netop Deres skole eller uddannelsesinstitution.

  Derfor vil vi anbefale Dem at ringe til konsulent Bodil Birke, som har udviklet Kvalitetsprofilen, for at aftale et orienterende møde, hvor De kan se et eksempel på en undersøgelse samt høre nærmere om muligheder og priser.

  Konsulentfirmaet Bodil Birke drives af Konsulent Bodil Birke. Uddannet som lærer og sygeplejerske samt efteruddannet i ledelse, samarbejde og gruppepsykologi.

  Arbejdserfaring: Folkeskolelærer og voksenunderviser, forstander for døgninstitution i Københavns kommune, Klostermosegård og leder af forsøgsprojekter.

  Konsulentvirksomhed siden 1989 med personaletræning, lederuddannelse, supervision, konsulentbistand ved omstruktureringsprocesser og kvalitetsundersøgelser samt fundsraising mv.

  Bodil Birke har således et bredt kendskab og erfaringsgrundlag fra både den private - og den offentlige sektor. Der er løst opgaver for: Undervisningsministeriets Folkeoplysningsafdeling, Den Sociale Højskole i Odense, Københavns Kvindedaghøjskole, Christianshavns Døttreskole, Københavns Politi, CO2, Novo Nordisk, Diakonissestiftelsen, Amtshospitalet Nykøbing Sjælland og Sikringsanstalten, Fyns Amt Psykiatriafdeling, Amtskommunale plejehjem i Vestsjællands Amt, Københavns Amt og Fyns Amt, Bispebjerg Hospital, Daginstitutionsområdet Smørum Kommune, Krisecentret Garvergården, Rose Mariehjemmene, mv.
 • Bodil Birke
  Ryesgade 104A 3.
  2100 København Ø
  E-mail: info@birke.dk
    Tlf: 21 72 85 12

  © Web-Design Peter Wendelboe